ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА

Сучасний етап розвитку етичної науки пов'язаний з питаннями, від характеру вирішення яких багато в чому залежить становище людини у світі.

У кожній професії є свої моральні проблеми. Але серед інших професій вирізняється певна група таких, де вони виникають частіше та потребують особливої уваги. Професійна етика має значення, насамперед, для професій, об’єктом яких є людина. Там, де представники певної професії, в силу її специфіки, перебувають в постійному або навіть безперервному спілкуванні з іншими людьми, існують специфічні моральні кодекси людей цих професій і спеціальностей.

Професійна етика поширюється на ті соціальні групи, до яких висуваються найбільш високі моральні вимоги. Як система норм професійна етика – це система норм, що вивчає поведінку спеціаліста у службовій ситуації, норм, які відповідають існуючим законам та відомчим нормативним документам, професійним знанням, стосункам у колективі, глибокому усвідомленню моральної відповідальності за виконання професійних обов’язків.

Метою дисципліни «Професійна етика» є володіння студентами теоретичними знаннями та набуття практичних навичок дотримання етичних принципів та норм майбутньої професії.

Завдання дисципліни:

- вивчення структури та змісту кодексу професійної етики;

- засвоєння теоретичних основ застосування фундаментальних принципів та концептуальних основ кодексу етики працівників;

- набуття практичних навичок використання етичних норм в професійній діяльності.

Важливою складовою діяльності будь-якого фахівця є комунікативна компетенція, яка належить до ключових професійних характеристик.

Комунікативна професійно орієнтована компетенція – це система знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного спілкування.

У процесі вивчення дисципліни «Професійна етика» у студентів формуються загальнокультурні і професійні компетенції.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН дисципліни “ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА”

ЗМІСТ дисципліни “ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА”

Тема: Вступ. Завдання і значення етики для формування сучасного фахівця. Професійна етика: сутність, основні принципи та категорії.

Етика як наука. Предмет і функції професійної етики. Умови виникнення і призначення професійної етики. Види професійної етики та їх гуманістична спрямованість. Соціокультурні передумови формування і становлення професійної етики у сучасному світі. Визначення основних принципів та понять дисципліни.

Розділ 1. Система норм морального поводження

Тема: Професійна етика та моральна свідомість.

Специфіка професійної моралі та професійної етики. Співвідношення понять «мораль» і «моральність». Поняття і структура моральної свідомості (моральні норми, принципи, ідеали, критерії). Індивідуальна, групова та суспільна моральна свідомість.

Тема: Свобода як моральна цінність людського життя. Проблема свободи творчості і свободи совісті

Поняття моральної свободи. Мета і засоби моральної діяльності. Людина і світ етичних та естетичних цінностей. Основні чинники реалізації свободи в сучасному світі. Свобода слова. Свобода совісті. Свобода вибору. Свобода творчості. Економічна і політична свобода людини. Авторитаризм.

Розділ 2 Принципи і категорії етики та їх прояв в професійній діяльності

Тема: Вибір професії – моральна проблема. Професійний та корпоративний кодекси

Визначення понять «професія», «спеціальність», «фах», «праця». Професійна адаптація. Трудовий колектив. Правила поведінки при прийомі на роботу. Професійний конфлікт. Трудова мотивація. Робота як джерело стресу. Поняття безробіття. Професійний кодекс. Корпоративний кодекс.

Тема: Соціальні ідеали та моральні принципи нашого сучасника

Моральні цінності в сучасному світі Види цінностей. Вищі і нижчі цінності. Основні цінності сучасної демократії. Громадянство і громадянськість. Компетентність і відповідальність. Конституція і конституціоналізм. Свобода. Громадська думка. Людська гідність. Моральна автономія. Приватність, невтручання в особисте життя. Громадянська асоціація. Соціальний порядок.

Тема: Принципи моралі: колективізм, гуманізм, справедливість. Категорії «добро» і «зло»

Поняття про моральні принципи. Справедливість як категорія моральної, правової та політичної свідомості. Реалізація в категоріях «добро» і «зло» морального аспекту діяльності фахівця, його поведінки і взаємин з людьми. Форми вираження добра і зла в людині: чесноти і вади. Гуманізм. Колективізм. Добросовісне ставлення до праці.

Тема: Категорія обов’язку і відповідальності як сутність і зміст службової діяльності співробітника

Категорія моральної відповідальності і її основні значення: відповідальності при виконанні службового обов'язку, відповідальність за скоєний проступок, відповідальність перед власним сумлінням. Відповідальність і свобода. «Відповідальність перед» і «відповідальність за».

Тема: Совість як усвідомлене почуття моральної відповідальності за свої дії і вчинки. Вчинок як першоелемент моральної діяльності

Визначення понять «совість», «вчинок». Форми прояви совісті. Совість як категорія етики. Мотив і результат дії. Совість і сором як контрольно-імперативні механізми моральної свідомості особистості. Теорії в дослідженні категорії «совість». Вчинок як одиниця моральної поведінки.

Тема: Прояв категорій честі і гідності в професійній діяльності

Категорії «честь» і «гідність» - їх взаємозв’язок і відмінності. Категорії «професійна честь» і «професійна гідність» особистості - їх взаємозв'язок і відмінності. Поняття «честь колективу», «людина честі», «честь мундира».

Морально-психологічний аспект честі (адекватність самооцінки). Міжнародні акти щодо захисту честі та гідності (Європейська конвенція про захист прав людини й основних свобод, Декларація проти катувань та інших жорстоких нелюдських або принижуючих гідність видів поводження чи покарання).

Тема: Етика професійного спілкування

Парадигма спілкування у сучасній культурі. Толерантність. Повага. Співчуття. Милосердя. Функції спілкування. Бар’єри у спілкуванні. Механізми взаєморозуміння. Способи впливу на людей під час спілкування. Дружба, товариськість як особливий вид спілкування у професійній сфері. Друзі чи колеги? Гендерні аспекти ділового спілкування.

Тема: Культура спілкування і етикет. Авторитет особистості

Співвідношення понять «культура», «моральна культура», «професійна культура», «культура спілкування». Моральна культура і престиж професії. Поняття «авторитет», «авторитет особистості», «авторитет закону». Мистецтво спілкування і формування позитивного іміджу. Культура мовлення.

Тема: Сфери ділового спілкування. Стратегії і тактики спілкування у професійній сфері

Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Етика та етикет телефонної розмови. Етика та етикет колективних форм спілкування Організація і проведення ділових засідань в колективі. Інформативна нарада. Творча нарада. Нетрадиційні форми колективного спілкування. Організація та проведення ділових прийомів. Гостьова етика та етикет. Протокол наради, переговорів, прийомів. Підготовка та проведення конференції. Спеціальні види етики та етикету: дипломатичний протокол та етикет, військовий етикет, спортивна етика та етикет. Етика та етикет службового листування.

Тема: Спілкування як науково-практична проблема

Наукові дослідження у вивченні поняття «спілкування». Формування культурної, філософської думки про спілкування. Етика спілкування у Київській Русі. Повчання Володимира Мономаха. Погляди на спілкування у творах представників Києво-Могилянської академії. Поняття «організаційної культури». Протиріччя спілкування. Типи спілкування: етикетний, діловий, товариський, приязний, інтимний, спілкування із самим собою.

Тема: Особливості роботи керівника і норми його поведінки

Професійна етика керівника. Особливості роботи керівника. Стилі керування. Класифікація особистості. Вимоги коректності, ввічливості, скромності під час спілкування з громадянами. Профілактика стресів.

Тема: Етикет спілкування із зарубіжними діловими партнерами

Види міжнародних ділових зустрічей. Вимоги щодо організації та підготовки міжнародної ділової зустрічі. Особливості спілкування через перекладача. Правила закордонного візиту. Особливості ділового етикету в зарубіжних країнах.

Розділ 3 Біблія – фундамент моральних відносин

Тема: Мораль і релігія. Сутність і функції релігії як духовного виробництва

Поняття «духовне життя суспільства», «духовне виробництво». Релігія як форма суспільної свідомості. Релігія як культурний феномен. Специфіка світогляду всіх релігій. Структура релігії як системи духовної діяльності людей. Функції релігії.

Тема: Система біблійних духовно-моральних цінностей

Духовність — фундамент поняття «особистість». Християнські моральні цінності (людяність, милосердя, пошана до батьків і старших, доброчесність, розсудливість, поміркованість, справедливість, чесність, правдивість, вірність слову). Теологічні чесноти: віра, надія, любов. Етичний і релігійний статус категорій «сенс життя» і «щастя». Ставлення до праці.

Тема: Християнська етика соціальних відносин і спілкування

Загальні цінності християнської етики в порівнянні до інших релігій. Християнство та іслам: дві релігії – дві етики. Універсальність і гуманізм християнської етики та етики іудаїзму й східних релігій. Етичне тлумачення аскези, виховання, родини, жінки й дітей провідними релігіями світу.