Перелік питань до заліку з дисципліни
«Професійна етика»

1. Сутність понять «мораль» і «етика» як етнонаціональних і загальнолюдських категорій.

2. Сутність і специфіка професійної моралі та професійної етики.

3. Морально-етичний кодекс фахівця.

4. Суть поняття моральної свідомості, її структура і зміст в контексті професійної діяльності.

5. Сутність функцій моралі, таких як гуманізуюча, ціннісно- орієнтуюча, пізнавальна, світоглядна, виховна, регулятивна як детермінант професійної етики.

6. Основні етичні принципи професійної діяльності в сфері масових комунікацій.

7. Соціальна орієнтованість фахових критеріїв етики і моралі.

8. Вчинок як критерій моральних якостей фахівця в умовах свободи вибору.

9. Професіоналізм як моральна риса особистості.

10. Особливості та специфіка морально-психологічного клімату та культура поведінки співробітника.

11. Типи національних і регіональних ділових культур як фактор комунікації.

12. Етичні норми роботи з джерелами інформації: права і зобов’язання фахівця. За якими критеріями слід обирати джерело інформації?

13. Етичні принципи збереження конфіденційності інформації в професійній діяльності? Якими є режими домовленостей про оприлюднення інформації.

14. Професійні обов’язки, честь, гідність, совість як категорії етики.

15. Робота з чутками як один із методів інформаційно-аналітичної діяльності в професійній сфері: етичний аспект.

16. Конфлікт інтересів у фаховій практиці.

17. Сутність і природа спілкування. В чому його специфіка як типу людських стосунків?

18. Суть моральних передумов спілкування: повага, співчуття, гуманність, альтруїзм, милосердя і їх роль в професійній діяльності.

19. Моральний аспект культури спілкування секретаря-діловода і її форми морально-етичного характеру: цінності, норми, звичаї, традиції.

20. Ввічливість як характерологічна складова особистості, її роль в службових стосунках.

21. Види моральних конфліктів і способи їх вирішення в умовах професійної діяльності.

22. Універсальні засади корпоративної етики і умови її дотримання в службових ситуаціях.

23. Соціоніка як наука про мистецтво спілкування.

24. Мораль і релігія. Сутність і функції релігії як духовного виробництва.

25. Християнські моральні цінності управління людьми, можливість їх використання у діловому спілкуванні.

НАГОРУ