Зміст лекцій

Розділ 1 Система норм морального поводження

Тема 1. ВСТУП. ЗАВДАННЯ І ЗНАЧЕННЯ ЕТИКИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА: СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА КАТЕГОРІЇ

1. Вступ. Етика як наука.Предмет і функції професійної етики

2. Умови виникнення і призначення професійної етики

3. Визначення основних принципів та понять дисципліни

4. Види професійної етики та їх гуманістична спрямованість

Тема 2. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ТА МОРАЛЬНА СВІДОМІСТЬ

1. Специфіка професійної моралі та професійної етики

2. Діалектика понять «мораль» і «моральність»

3. Поняття і структура моральної свідомості (моральні норми, принципи, ідеали, критерії)

Тема 3. СВОБОДА ЯК МОРАЛЬНА ЦІННІСТЬ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ. ПРОБЛЕМИ СВОБОДИ ТВОРЧОСТІ І СВОБОДИ СОВІСТІ

1. Поняття моральної свободи

2. Свобода вибору

3. Свобода творчості та свобода совісті

Розділ 2 Принципи і категорії етики та їх прояв в професійній діяльності

Тема 4. ВИБІР ПРОФЕСІЇ – МОРАЛЬНА ПРОБЛЕМА. ПРОФЕСІЙНИЙ ТА КОРПОРАТИВНИЙ КОДЕКСИ

1. Визначення понять «професія», «спеціальність», «фах», «праця»

2. Професійна адаптація. Трудовий колектив

3. Правила поведінки при прийомі на роботу

4. Професійний конфлікт

5. Трудова мотивація. Робота як джерело стресу. Поняття безробіття

6. Професійний та корпоративний кодекси

Тема 5. СОЦІАЛЬНІ ІДЕАЛИ ТА МОРАЛЬНІ ПРИНЦИПИ НАШОГО СУЧАСНИКА

1. Моральні цінності в сучасному світі

2. Основні цінності сучасної демократії

Тема 6. ПРИНЦИПИ МОРАЛІ: КОЛЕКТИВІЗМ, ГУМАНІЗМ, СПРАВЕДЛИВІСТЬ. КАТЕГОРІЇ «ДОБРО» І «ЗЛО»

1. Поняття про моральні принципи

2. Гуманізм

3. Колективізм

4. Добросовісне ставлення до праці

5. Справедливість як категорія моральної свідомості

6. Добро і зло як визначальні категорії етики

Тема 7. КАТЕГОРІЯ ОБОВ’ЯЗКУ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК СУТНІСТЬ І ЗМІСТ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПІВРОБІТНИКА

1. Категорія обов’язку як першоелемент службової діяльності

2. Відповідальність як етична категорія

Тема 8. СОВІСТЬ ЯК УСВІДОМЛЕНЕ ПОЧУТТЯ МОРАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СВОЇ ДІЇ ТА ВЧИНКИ

1. Визначення поняття «совість». Совість як категорія етики

2. Теорії в дослідженні категорії «совість»

3. Вчинок як одиниця моральної поведінки

Тема 9. ПРОЯВ КАТЕГОРІЙ ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Зміст категорії честь

2. Поняття гідності

3. Категорії «честь» і «гідність» - їх взаємозв’язок і відмінності

Тема 10. ЕТИКА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

1. Парадигма спілкування у сучасній культурі

2. Функції спілкування

3. Бар’єри у спілкуванні. Механізми взаєморозуміння

4. Способи впливу на людей

5. Дружба, товариськість як особливий вид спілкування у професійній сфері

6. Гендерні аспекти ділового спілкування

Тема 11. КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ І ЕТИКЕТ. АВТОРИТЕТ ОСОБИСТОСТІ

1. Співвідношення понять «культура», «моральна культура», «професійна культура»

2. Поняття «авторитет», «авторитет особистості»

3. Мовленнєвий етикет і формування позитивного іміджу

Тема 12. СПІЛКУВАННЯ ЯК НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОБЛЕМА

1. Дослідження у вивченні поняття «спілкування»

2. Протиріччя спілкування

Тема 13. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ КЕРІВНИКА І НОРМИ ЙОГО ПОВЕДІНКИ

1. Особливості роботи керівника

2. Профілактика стресів

3. Стилі керування

Тема 14. ЕТИКЕТ СПІЛКУВАННЯ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ ДІЛОВИМИ ПАРТНЕРАМИ

1. Види міжнародних ділових зустрічей

2. Вимоги щодо організації та підготовки міжнародної ділової зустрічі

3. Особливості спілкування через перекладача

4. Правила закордонного візиту

5. Особливості ділового етикету в зарубіжних країнах

Розділ 3. Біблія – фундамент моральних відносин

Тема 15. МОРАЛЬ І РЕЛІГІЯ. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ РЕЛІГІЇ ЯК ДУХОВНОГО ВИРОБНИЦТВА

1. Зв'язок релігії та духовного виробництва

2. Виникнення релігії

3. Релігія як культурний феномен

4. Структура релігії

5. Функції релігії

Тема 16. СИСТЕМА БІБЛІЙНИХ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

1. Поняття та функції християнських цінностей

2. Морально-етична основа християнських духовних цінностей

3. Принципи формування духовності на основі християнських цінностей

Тема 17. ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І СПІЛКУВАННЯ

1. Загальні цінності християнської етики в порівняння до інших релігій

2. Християнство та іслам: дві релігії – дві етики

3. Універсальність і гуманізм християнської етики та етики іудаїзму й східних релігій

4. Етичне тлумачення аскези, виховання, родини, жінки й дітей провідними релігіями світу НАГОРУ