РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Бралатан В. П., Гуцаленко Л. В., Здирко Н. Г. Професійнаетика:Навч. посіб. / В.П.Бралатан та ін. – К.: Центр учбовоїлітератури, 2011. – 252 с.

2. Бродецький О.Є. Етика й естетика: Навч.-метод. Посібник / О.Є.Бродецький. – Чернівці: Рута, 2005. – 315с.

3. Блощинська В. Практикум з етики: Навч. посіб. / В.Блощинська. – Ів.-Франківськ, 2003.

4. Бібліяабо Книги Святого письма Старого й Нового Заповіту. К., 1990.

5. Василевська Т.Е. Етичні аспекти взаємовідносин між колегами у професійних колективах державних службовців: Зб. наук.праць/ За заг. Ред.. В.І.Князєва. – Вип.2.-К., 2004

6. Гасюк Л. М. Етика в українськомувимірі / Л. М.Гасюк // ВісникЧеркаського державного університету: Психолого-педагогічні науки. – 2000. – Випуск 18. – С.23–28.

7. Герасимчук А., Тимошенко О. Етика та етикет / А.Герасимчук, О.Тимошенко. – К., 2006.

8. Гусейнов А.А. Сослагательное наклонение морали / А.А.Гусейнов // Вопросы философии. – 2001. – № 5.

9. Горошко Е.И. Особенности мужского и женского стиля письма / Е.И.Горошко // Гендерный фактор в языке и коммуникации. – Иваново, 1999. – С.28-41.

10. Грачов Ю.М. Ведення ділових переговорів з інофірмами / Ю.М.Грачов. - Москва, 1997 - 85с.

11. Домбровський Є.В. Мораль і право як специфічні форми людської свідомості / Є.В. Домбровський // Філософська думка. – 2003. – № 5.

12. Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей: Посібник для студентів гуманітарних факультетів / М.С.Дороніна. – К., 1997.- 142 с.

13. Етика: Навч. посіб. / За ред. проф. В. О. Лозового. – К., 2004.

14. Какауліна О., Полянська М., Пустовойтова Т., Ростопіра В., Симончук І. Закордоннийвізит:правила поведінки /Посібник для працівниківсудовоїсистеми. – Київ, 2010. – 40 с.

15. Лозовий В.О., Петришин О.В. Професійнаетика юриста В.О.Лозовий, О.В.Петришин/ Національнаюридичнаакадеміяімені Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2008. – 317 с.

16. Лаврененко В.М. Соціальна психологія й етика ділового спілкування / В.М. Лаврененко. - М.:Юніті. - 1995.

17. Малахов В. А. Етика : Курс лекцій :Навч. посібник / В.А. Малахов. – К. :Либідь, 2001. – 384 с.

18. Малахов В.А. Етикаспілкування: Навчальнийпосібник для студентіввищихнавчальнихзакладів/ В.А.Малахов. – К.: Либідь, 2006. – 386 с.

19. Мовчан В.С. Етика: Навчальний посібник. – 3-тє вид., випр. і доп. / В.С. Мовчан. – К.: Знання, 2007. – 412 с.

20. Мошанська І.Б. Етикет міжнародних контактів/ І.Б.Мошанська. - Сочі, 1994 - 84с.

21. Основипрофесійноїетики та естетичноїкультури: до проведеннямасовихзаходів та спортивнихзмагань: навч. посіб. / за заг. ред. Петрової Г.М., Кумеди Т.А. – К.: КНТ, 2012. – 192 с.

22. Палеха Ю.І. Етика ділових відносин: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /Ю.І.Палеха. – К.: Кондор, 2008. – 354 с.

23. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування : навч. посіб. / Я. Радевич-Винницький. – К. : Знання, 2006. – 291 с.

24. Роменец В.А. Жизнь и смерть: постижение разумом и верой/ В.А.Роменец. - К.: Либідь, 2003. - 213 с.

25. Рудакевич М. Професійнаетикадержавнихслужбовців: теорія і практика в умовах демократизації державного управління / М.Рудакевич. – Тернопіль, 2007.

26. Савицька Л. Мова і стать/ Л.Савицька // Критика. – 2003. – № 6.

27. Соловйов Е.Я. Етикет ділової людини: організація зустріч, прийомів, презентацій. Для бізнесменів/ Е.Я.Соловйов. - Мінськ, «АСАР» 1994 - 90с.

28. Стоян Т.Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена / Т.Стоян. - К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 232с.

29. Тофтул М.Г. Етика: Підручник / М.Г. Тофтул. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім.І.Франка, 2011. – 448 с.

30. Фромм Э. Бегство от свободы/ Э.Фромм. – М.: Прогресс, 1995. – 387 с.

31. Франкл В. Человек в поисках смысла / В.Франкл. – М.: Прогресс, 1991. – 412 с.

32. Честь, гідність та ділова репутація: можливості захисту: Збірник нормативних актів / С.А.Менюк (упоряд.). – К.: Оріяни, 1998. – 146 с.

33. Черкасова Т.В. Цивільно-правова захисту честі, гідності та ділової репутації як форма соціально правової захищеності громадян/ Т.В.Черкасова. - М. 2001.

34. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник / Т.К.Чмут, Г.Л.Чайка. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 336с.

35. Якулт С., Шейнис Ю. Желание видеть / С.Якулт, Ю.Шейнис. – К.: ДУХ І ЛУТЕРА, 2010. – 240 с. НАГОРУ