ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА»

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів є одним з компонентів навчального процесу, одним із основних методів засвоєння навчальної дисципліни, оволодіння навиками професійної і науково-дослідної діяльності.

Мета самостійної роботи студентів — засвоїти в повному обсязі навчальну програму дисципліни «Професійна етика» і сформувати самостійність як особистісну рису та важливу професійну якість, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.

Доцільними при вивченні дисципліни «Професійна етика» є такі форми проведення самостійної роботи, як:

- пошук та огляд наукових джерел за заданою проблематикою;

- підготовка рефератів, доповідей, есе;

- формулювання понять;

- ретельна підготовка до семінарських занять і дискусій різних видів.

Методичні вказівки із підготовки і написання есе

Есе - це короткий прозовий твір (обсягом 1-3 сторінки), де автор викладає свою думку з конкретного питання, яке відображене в темі, зважуючи всі аргументи «за» і «проти». В тексті можна використовувати цитати з письмових творів і думки інших авторів, але з чітким зазначенням їх прізвищ і джерел звідки взята цитата (думка) у зносці, і вони не можуть становити більше однієї третини тексту. На окремій сторінці слід зазначити список джерел (підручники, спеціальна література, Інтернет-джерела, виступи або промови), які використовувались під час написання есе.

Форма викладу есе:

Логічність (визначається наявністю причинно-наслідкових зв’язків, логічністю переходів, взаємозв’язком частин);

Ясність (часто визначається зрозумілістю використаних термінів і наявністю прикладів);

Оригінальність (визначається наявністю вдалих аналогій, цитат, афоризмів, малюнків);

Повнота (наявність основних структурних частин, необхідних для розкриття теми).

Методичні вказівки з підготовки рефератів, доповідей

Підготовка рефератів, доповідей є однією із форм поточного контролю знань. Для її успішного виконання необхідно систематично опрацьовувати навчальну, довідкову і наукову літературу.

Реферат – це теоретична робота науково-дослідного характеру.

Реферат може не включати власних аналітичних і практичних досліджень, однак наявність узагальнень і висновків студента з даної проблеми є обов’язковим.

Підготовка рефератів здійснюється на окремих аркушах формату А4 і включає в себе:

- самостійне опрацювання літератури;

- вивчення матеріалу із обраної теми;

- написання реферативного дослідження з урахуванням поглядів різних авторів, узагальнення у вигляді власних висновків з матеріалу теми.

Основні вимоги до рефератів:

1) Обсяг реферату – від 10 до 12 сторінок друкованого тексту

- Наявність титульної сторінки (не нумерується) за зразком:

2) Наявність плану реферату (друга сторінка) за зразком:

ПЛАН Вступ (не нумерується). І Розділ (….) . ………………………………………… ІІ Розділ(…..) …………………………………………

(кількість розділів реферату обирається студентом на власний розсуд в залежності від обсягу опрацьованого матеріалу, але повинно бути не менш як два розділи).

Висновки (не нумеруються).

Використана література (не менше 5 джерел)

Додатки (не є обов’язковим елементом. Можуть включати в себе схеми, ілюстрації тощо).

3) наявність чіткої структури реферату згідно плану. Основні характеристики:

Вступ. У вступі студент обґрунтовує актуальність теми свого реферативного дослідження, коротко викладає зміст реферату, здійснює перегляд та аналіз опрацьованої літератури (обсяг – 1 сторінка).

Розділи. Кожен розділ починається з нової сторінки і складається з короткого вступу, викладу основного матеріалу та коротких висновків.

Висновки. Формулюються загальні висновки з усієї теми дослідження (обсяг – 1 сторінка).

Використана література. Включає в себе перелік використаних підручників, наукових статей, інтернет-ресурсів у алфавітному порядку.

Доповідь – це розгорнуте повідомлення з певної теми з метою сформувати думку слухачів про порушені питання, визначити характер подальших практичних дій.

Після викладу матеріалу відбувається усна співбесіда за змістом реферату, доповіді, есе.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Розділ 1. Система норм морального поводження

Самостійна робота 1. Категорії моральної свідомості. Моральні мотиви й ціннісні орієнтації

Теми рефератів

1. Основні концепції проблеми походження моралі.

2. Специфіка професійної моралі та професійної етики.

3. Морально-етичний кодекс фахівця.

4. Поняття моральної свідомості: структура і зміст.

5. Професійні принципи моральної свідомості та моральних відносин.

6. Моральні мотиви і ціннісні орієнтації у фаховій сфері.

7. Базові компоненти індивідуальної моральної свідомості та їх інтерпретація у фаховій діяльності.

8. Функції моралі: гуманізуюча, ціннісно-орієнтуюча, пізнавальна, світоглядна, виховна, регулятивна, як детермінанти професійної етики.

9. Моральні установки особистості як етико-психологічний фактор фахової діяльності.

10. Морально-етичні норми психологічної безпеки фахівця.

11. Гуманістичні моральні цінності та їх інтерпретація в політичній рекламі різних часів і народів.

12. Еволюція моральних норм від родового ладу до новітнього часу.

13. Тальйон і табу. Стародавні кодекси моральних обов’язків.

Проблемні теми для обговорення

1. Фахова мораль і їх інтерпретація у вітчизняній суспільній практиці.

2. Основні етичні принципи професійної діяльності.

3. Політика і мораль: діалектика гуманізму та демократії.

4. Етичні цінності службової діяльності.

5. Соціальна орієнтованість фахових критеріїв етики і моралі.

6. Поясніть сутність понять «мораль» і «етика» як етнонаціональних і загальнолюдських категорій.

Література: [1,2,4,5,6,7,8].

Розділ 2. Принципи і категорії етики та їх прояв у професійній діяльності

Самостійна робота 2. Нормативно-правові акти, якими затверджені професійні етичні кодекси

Теми для доповідей:

1. Загальні правила поведінки державного службовця.

2. Кодекс суддівської етики.

3. Правила поведінки працівника суду.

4. Правила адвокатської етики.

5. Етичний кодекс ученого України.

6. Етичний кодекс лікаря України.

7. Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту.

8. Кодекс професійної етики внутрішніх аудиторів банківських установ.

9. Кодекс професійної етики працівника державної податкової служби України.

10. Етичний кодекс посадових осіб Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України.

11. Кодекс поведінки працівників по управлінню кордонами.

12. Кодекс працівників, до функціональних обов’язків яких належать оформлення та видача документів, що посвідчують особу.

Література: [1,10,11,12,13,33].

Самостійна робота 3. Соціальні ідеали та моральні принципи нашого сучасника

Теми для рефератів

1. Моральні проблеми людської діяльності.

2. Суб’єктивно - особистісні засади вирішення сенсу життя.

3. Вчинок як критерій моральних якостей індивіда в умовах свободи вибору.

4. Соціальні ідеали та моральні принципи нашого сучасника.

5. Моральний вибір людини і моральний обов’язок.

6. Моральна цінність товариськості, дружби, любові та шлюбно-сімейних стосунків.

7. Етно-національні культурні традиції спілкування.

8. Типи національних і регіональних ділових культур як фактор комунікації.

9. Історичні типи моралі. Загальнолюдське і національне в моральних принципах сучасників.

10. Сором і совість – проблема взаємозв’язку.

11. Етичні пошуки у вітчизняній філософії і літературі.

12. Співвідношення моралі, звичаю, права, релігії, політики.

13. Прояв морального зла в сучасному суспільстві і шляхи його усунення.

14. Поняття про моральну свободу і відповідальність особистості.

15. Етичні канони морального кодексу Міжнародної асоціації паблік рілейшнз (IPRA).

16. Проблеми свободи слова і творчого самовираження в контексті основних положень Кодексу професійної етики.

17. Проблема довіри, умови її реалізації, фази розвитку – основна проблема професійної етики.

Проблемні теми для обговорення

1. Етичні норми і сучасна культура.

2. Людина як суб’єкт морального вибору.

3. Як ви розцінюєте перспективи моральних цінностей у сучасному українському суспільстві.

4. Захист суспільної моралі в мас-медіа.

5. Проблема сенсу життя і шляхи самовдосконалення особистості.

6. Які моральні якості повинен мати спеціаліст соціально-культурного сервісу?

Література: [1,9,17,20,24,33].

Самостійна робота 4. Професійне самовизначення молоді як моральна, психолого-педагогічна та соціальна проблема

Теми для доповідей

1. Питання професійної чесності і моральних норм в контексті кодексів професійної поведінки та етики, характеру стосунків з клієнтами і співробітниками, відносин з громадськістю і ЗМІ, стосунків з колегами.

2. Основні положення міжнародних кодексів професійної поведінки щодо підтримання і захисту репутації професії.

3. Особливості та специфіка морально-психологічного клімату та культура поведінки співробітника.

4. Підвищення професійної кваліфікації як необхідна умова дотримання професійної етики в сфері діяльності.

5. Причини та специфіка конфлікту інтересів, методи його подолання і засоби уникнення.

6. Норми авторського права і його законодавчий захист в Україні.

7. Проблеми професійної довіри і практика вітчизняного досвіду.

8. Етичні норми втручання в приватне життя керівника і колег.

9. Вимоги до фахівця при роботі з інформацією.

10. Проблема маніпулювання інформацією у контексті норм і принципів професійної етики й моралі.

11. Розвиненість почуття добра і справедливості у посадової особи.

12. Наукові підходи до трактування справедливості.

13. Заборонені технології політичних дискусій: порушення морально-етичних норм.

14. Моральне формування особистості співробітника.

15. Моральні відносини в службових колективах.

16. Трудова етика постіндустріального суспільства.

17. Ставлення до праці, справи в українській і східній етичних традиціях.

18. Моральні установки особистості як етико-психологічний фактор фахової діяльності.

19. Особливості етики різних професій.

Проблемні теми для обговорення

1. Професія і професіоналізм: діалектика понять.

2. Етика зв’язків з громадськістю в мультикультурному середовищі.

3. Чому потрібно оберігати конфіденційність інформації? Якими є режими домовленостей про оприлюднення інформації?

4. Яким є суспільне завдання фахівця при збиранні інформації? Як при цьому він реалізує свої права та обов’язки.

Література: [1,2,3,4,5,14,15,22].

Самостійна робота 5. Спілкування як науково-практична проблема

Підготувати есе на тему.

1. Сутність і природа спілкування. В чому його специфіка як типу людських стосунків?

2. Моральна культура спілкування: етнонаціональний контекст.

3. Суть моральних передумов спілкування: повага, співчуття, гуманність, альтруїзм, милосердя і їх роль в професійній діяльності.

4. Культура спілкування секретаря-діловода і її форми морально-етичного характеру: цінності, норми, звичаї, традиції.

5. Ввічливість як характерологічна складова особистості, її роль в службових стосунках.

6. Види моральних конфліктів і способи їх вирішення в умовах професійної діяльності.

7. Універсальні засади корпоративної етики і умови її дотримання в службових ситуаціях.

8. Соціоніка як наука про мистецтво спілкування.

9. Етика спілкування і проблеми молоді.

10. Інтелігентність та інтелігенція.

11. Питання професійної чесності і моральних норм в контексті кодексів професійної поведінки та етики.

12. Етика одержання винагороди в професійній діяльності.

13. Особливості та специфіка морально-психологічного клімату та культура поведінки співробітника.

14. Робота з чутками як один із методів інформаційно-аналітичної діяльності:етичний аспект.

Література: [1,7,10,12,13,26,30,35].

Самостійна робота 6. Етикет спілкування із зарубіжними діловими партнерами.

Підготувати доповідь на теми.

1. Знання особливостей спілкування з зарубіжними діловими партнерами – запорука успіху.

2. Діалектика традиційних і новітніх форм етикету із зарубіжними діловими партнерами.

3. Національні особливості ділового спілкування.

4. Міжнародний етикет: Росія та країни Співдружності.

5. Особливості ділового спілкування у Сполучених Штатах Америки.

6. Французький діловий етикет.

7. Велика Британія і правила ділового спілкування.

8. Ділове спілкування Німеччини.

9. Ділове спілкування італійців.

10. Національні особливості спілкування у Фінляндії.

11. Правила спілкування у Китаї.

12. Особливості японського стилю ділового спілкування.

13. Південна Корея і правила налагодження ділового партнерства.

14. Туреччина і специфіка спілкування з арабами.

Література: [2,6,10,11,16,17,21,29,32].

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Предмет етики.

2. Професійна етика, взаємовідношення з загальною етикою.

3. Місце етики в системі суспільних наук

4. Мораль як форма суспільної свідомості.

5. Сутнісні риси моралі.

6. Походження моралі. Основні концепції походження моралі.

7. Типи моралі.

8. Закономірності розвитку моралі.

9. Мораль і інші форми суспільної свідомості.

10. Моральна свідомість її рівні.

11. Моральні відносини.

12. Моральна діяльність.

13. Категорії професійної етики як моральний засіб освоєння світу.

14. Добро і зло – вихідні категорії професійної етики.

15. Обов’язок і совість.

16. Честь і гідність - як прояв моральної цінності особистості.

17. Сенс життя і щастя - вищі світоглядні цінності духовного життя особистості.

18. Поняття гуманізму.

19. Поняття справедливості: моральний і правовий захист.

20. Культура спілкування.

21. Культура поведінки: єдність змісту і форм.

22. Міжнародний етикет.

23. Діловий етикет.

24. Манери як форма культури поведінки.

25. Професійний такт як форма культури поведінки.

26. Професійний етикет як прояв професійної культури особистості.

27. Національно-патріотичне виховання в сучасних умовах розвитку державності України.

28. Професійне виховання. Поняття професіоналізму. Місце моральної культури в структурі професіоналізму.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

1. Бралатан В. П. Професійна етика : навч. посібник / В. П. Бралатан, І. В. Гуцаленко, Н. Г. Здирко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 251 с.

2. Василевська Т.Е. Етичні аспекти взаємовідносин між колегами у професійних колективах державних службовців: Зб. наук. праць / За заг. ред. В.І.Князєва. – Вип. 2. – К., 2004.

3. Гасюк Л. М. Етика в українському вимірі / Гасюк Л. М. // Вісник Черкаського державного університету: Психолого-педагогічні науки. – 2000. – Випуск 18. – С.23–28.

4. Капто А. Профессиональная этика / Институт социально-политических исследований РАН. – М., 2006. – 800 с.

5. Малахов В. А. Етика : Курс лекцій : Навч. посібник / Віктор Малахов. – К. : Либідь, 2001. – 384 с.

6. Малахов В.А. Етика спілкування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 2006. – 386 с.

7. Мовчан В.С. Етика: Навчальний посібник. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 412 с.

8. Мовчан В. С. Етика : Навч. посібник / В. С. Мовчан. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2007. – 483 с.

9. Палеха Ю.І. Етика ділових відносин: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Кондор, 2008. – 354 с.

10. Тофтул М.Г. Етика: Підручник / М.Г. Тофтул – Житомир: Видавництво ЖДУ ім.І.Франка, 2011. – 448 с.

11. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 336 с.

12. Шеломенцев В.М. Етикет і сучасна культура спілкування. – К.: Лібра, 2003. - 424 с.

13. Щеломенцев В. Етикет і культура спілкування. - К., Либідь, 1995. - 403 с.

Додаткова література:

14. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. - Екатеринбург. ЛИТУР, 2004.

15. Инга Вольф. Правила международного этикета. - Берлин, 1995. - 605 с.

16. Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. – К.: Лібра, 2001. - 400 с.

17. Кант И. Критика способности суждения. - С.-П.: С.-П. Гос. ун-т. , 2001. – 539 с.

18. Карнеги Д. Как завоевать друзей. - М.: Узд-во МГУ, 1997. – 607 с.

19. Кирилина Т.Ю. Совесть и ее роль в нравственном развитии личности. – М.: Издательство Московского государственного университета леса, 2001. – 204 с.

20. Международный этикет. – М.: АСТ, 2004. – 515 с.

21. Попович М. Бути людиною. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2001. – 223 с.

22. Роменец В.А. Жизнь и смерть: постижение разумом и верой. - К.: Либідь, 2003. - 213 с.

23. Словник з етики. – К., Либідь, 2000. – 191 с.

24. Філософський енциклопедичний словник. – К.: Вид-во КНУ, 2000. – 879 с.

25. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. – М.:МГУ, 1994. – 397 с.

26. Фрейд 3. Тотем и табу. (КЗП) - М., 1997. – 345 с.

27. Фромм Э. Бегство от свободы. – М.: Прогресс, 1995. – 387 с.

28.Энциклопедия этикета. – М.: Изд-во АСТ, 2007. – 491 с.

29. Юнг К.Г. Психологические типы. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 315 с.

Збірники наукових праць, енциклопедії, словники:

30. Гасюк Л. М. До проблеми визначення сутності поняття «професійна етика» / Л. М. Гасюк // Теоретичні питання освіти та виховання : Збірник наукових праць. – 2001. – Випуск 14. – С.100–102.

31. Малахов В.А., Мулярчук Є.І., Жулай В.Д., Савєльєва М.Ю. Цивілізаційні виміри моральності: Зміна парадигм / НАН України, Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди. – К.: Наукова думка, 2007. – 676 с.

32. Повна енциклопедія етикету / О. Кривошей (авт.-уклад.). — Донецьк: Глорія Трейд, 2010. — 384с. : іл.

33. Честь, гідність та ділова репутація: можливості захисту: Збірник нормативних актів / С.А.Менюк (упоряд.). – К.: Оріяни, 1998. – 146 с.

34. Этика: Словарь афоризмов и изречений. – М.: АО “Аспект-Пресс”, 1995. – 386 с.

35. Етос і мораль у сучасному світі / Аболіна Т.Г., Єрмоленко А.М., Кисельова О.О. та ін. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2004. – 200 с. НАГОРУ